Xử lý môi trường

Thành phần: • Aluminium Hydroxychloride: 50-60% • Xanthagum biến tính: 3-5% • Kitozan biến tính: 1-2% • Các chất phụ trợ...
Thành phần: • Các vi sinh vật hữu hiệu: - Bacillus subtilis: ≥ 1x1010CFU/ml - Lactobacillus acidophilus: ≥ 1x1010CFU/ml
Tác dụng:
Thành phần và tác dụng:
Thành phần và tác dụng: