Thủy sản

Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:   
Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:    - Bacillus subtilis ≥ 1.1010cfu/l;
Thành phần: • Các vi sinh vật hữu hiệu: - Bacillus subtilis: ≥ 1x1010CFU/ml - Lactobacillus acidophilus: ≥ 1x1010CFU/ml
Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:    - Bacillus subtilis ≥ 1.1010cfu/l;
Thành phần: - Betaglucan (min): 30.000mg/lít;                               - Lysine (min):       10.000mg/lít;
Thành phần: - Beta (1-3), (1-6) Glucan 40%. - Manan Oligosaccharide 25%. - Methionine 1%. - Threonine 1%. - Lysine 1%. -...

Trang