NGUYÊN LIỆU PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI

STT                NGUYÊN LIỆU                                   DIỄN GIẢI      QUY CÁCH
   1 Nấm men thủy phân Me-yeast Protein 50%, thay thế nguồn đạm động vật            25kg
   2 Hi-yeast Betaglucan 25%, Mos 10%            25kg
   3 Glucamos Betaglucan 40%, Mos 20%            25kg
   4 Soyplus Bã nành lên men            25kg
   5 Bio-Probiotic Men vi sinh bổ sung thức ăn chăn nuôi            25kg
   6 Beta glucan 25%              25kg
   7 Beta glucan 40%              25kg