NGUYÊN LIỆU ENZYME

STT     NGUYÊN LIỆU                                                DIỄN GIẢI QUY CÁCH
1 Protease 2.000 IU/g

Tăng cường hiệu quả tiêu hóa và hấp thu các chất dinh

dưỡng nhóm protein, giúp cải thiện năng suất vật nuôi, giảm

thiểu ô nhiễm môi trường.

25kg
2 Amylase 2.000 IU/g

Tăng cường hiệu quả tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng

nhóm đường bột (carbon hydrates), giúp cải thiện năng suất vật nuôi,

giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

25kg
3 Cellulase 2.000 IU/g

Tăng cường hiệu quả tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng nhóm

chất xơ (carbon hydrates), giúp cải thiện năng suất vật nuôi, giảm thiểu

ô nhiễm môi trường

25kg
4 Xylanase 2.000 IU/g

Tăng cường hiệu quả tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng nhóm

đường bột (carbon hydrates), giúp cải thiện năng suất vật nuôi, giảm thiểu

ô nhiễm môi trường.

25kg