Chăn nuôi

Thành phần: - Beta (1-3), (1-6) Glucan 40%. - Manan Oligosaccharide 25%. - Methionine 1%. - Threonine 1%. - Lysine 1%. -...
Thành phần (
Thành phần:
Thành phần:
Thành phần (
Thành phần (
Thành phần:
Thành phần (
Thành phần (

Trang