Chế phẩm sinh học

Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:   
Thành phần: Các vi sinh vật hữu hiệu:    - Bacillus subtilis ≥ 1.1010cfu/l;